foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Jestem malutki ludzik z plasteliny. Dlatego na imię mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie: oddzielny drewniany pokoik. Obok mnie, w drugim pokoju, mieszka tłuściutka, biała guma. Ta guma nazywa się myszka. A zaraz koło gumki mieszkają cztery błyszczące, ostre stalówki. A z drugiej strony, w długim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzoryk. Z początku nie wiedziałem jak się nasz dom nazywa. Teraz już wiem: piórnik.“

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiskitkach

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

Rozwój szkoły do roku 2000 

 

Przełom XVII i XVIII wieku przyniósł pomyślne przemiany. Szkoła elementarna widocznie się utrwaliła i należała do dobrej tradycji. U schyłku dawnej Rzeczypospolitej, kiedy w 1773 roku opiekę nad szkolnictwem przejęła Komisja Edukacji Narodowej, wizytujący Wiskitki w1777 roku proboszcz warszawski ks. Józef Kochanowski stwierdził, że szkoła w tym miasteczku, w której uczą się chłopcy i dziewczęta jest dobrze utrzymywana i  prowadzona przez miejscowego proboszcza ks. Adama Mackiewicza.  

W latach 1796 – 1869 nadal istniała w Wiskitkach szkoła elementarna. Początkowo nie miała ona własnej siedziby, wobec czego Rada Miejska wynajmowała na ten cel jeden z domów. Nauczyciele byli opłacani częściowo przez miasto, a częściowo przez mieszkańców. Do szkoły chodziły dzieci tylko z Wiskitek. Nauczycielami w tym okresie byli kolejno:

 • Kuczkowski od roku 1807 do1818
 • Mostowy do roku1828
 • Wincenty Matakiewicz  do roku 1832
 • Andrzej Skowroński

W Wiskitkach również istniała równolegle druga szkoła elementarna – ewangelicka. W wyniku represji popowstańczych w latach 1869 –1870 Wiskitki utraciły prawa miejskie. Odtąd stanowiły gminę. 13 listopada 1905 roku, w ramach strajku szkolnego 200 osobowa grupa mieszkańców gminy wystąpiła przed Urzędem Gminy żądając od władz wprowadzenia języka polskiego do gminy, sądu i szkoły, oraz protokołu w języku polskim.

W 1911 roku do trzech jednoklasowych szkół początkowych uczęszczało 134 dzieci, w tym 80 dziewcząt. Do 1914 roku istniała też szkoła trzyklasowa, uważana za dostateczne przygotowanie dziecka do dalszego życia.  Tylko nieliczni miejscowi inteligenci posyłali dzieci do gimnazjów. W latach 1914 –1926 w szkole w Wiskitkach zorganizowano dalsze klasy: czwartą, piątą szóstą i siódmą. Pierwsi absolwenci siódmej klasy opuścili mury szkoły w 1926 roku.

Okres międzywojenny był trudnym okresem dla szkolnictwa w Wiskitkach. Gmina utrzymywała nauczycieli i ochronkę . Szkoła uczyła dzieci wszystkich wyznań m.in. katolickiego, ewangelickiego i żydowskiego. Pierwszym nauczycielem w niepodległej Polsce był Ryszard Morawski. Od roku 1923 kierownictwem szkoły zajął się Jan Gaładyk. W roku 1923 szkoła liczyła siedem oddziałów. Zajęcia prowadzone były w tzw. „ zielonej szkole’’, budynku przy ulicy Kościuszki  i właściwej szkole (dzisiejsze stare skrzydło od strony Urzędu Gminy).  W roku 1935 powstała w Wiskitkach siedmioklasowa szkoła powszechna.

Wykorzystując materiały szkolnego archiwum można dowiedzieć się wielu szczegółów na temat organizacji pracy szkoły, realizacji zadań bieżących i ich wyników. Szkoła wyraźnie realizowała zadania szkoły państwowej. 10 lutego 1935 roku przeprowadzono zbiórkę pieniężną na cele szkolnictwa polskiego za granicą. Wojna dotknęła i oświatę w Wiskitkach. We wrześniu 1939 roku budynek szkoły zajęło wojsko. Jak wspominała długoletnia kierowniczka szkoły – wtedy jeszcze nauczycielka pani Janina Kraszewska, zajęcia lekcyjne przeniesiono do prywatnych domów przy ulicy Pańskiej i Placu Wolności. Nauczyciele szkoły: Janina Kraszewska, Edward Sokołowski, dwie emigrantki z województwa poznańskiego, Benedykt Karlicki zorganizowali tajne komplety w zakresie szkoły podstawowej oraz pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły średniej. Egzaminy z klasy do klasy uczniowie zdawali w Żyrardowie i Szymanowie. Klasę czwartą szkoły średniej prowadził Żyrardów. Zajęcia te obejmowały zwłaszcza dzieci nauczycieli. Zwierzchnie władze oświatowe znajdowały się przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. W czasie okupacji naukę w Wiskitkach ukończyło 152 uczniów. Etat nauczyciela wynosił 30 godzin tygodniowo. Religia odbywała się w ramach programu nauczania. Nauczyciele pełnili dyżury w kościele. Związek szkoły z kościołem był silny np.: 3 maja 1935 roku nabożeństwem i akademią uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podobnie uczczono rocznicę Niepodległości Polski. Szkoła pracowała w trudnych warunkach. Brakowało podręczników m.in. na skutek wycofania niektórych np. do przyrody i geografii, gdyż można było korzystać tylko za aprobatą odpowiednich władz niemieckich. Pracę utrudniały oprócz strachu przed terrorem okupanta ciągłe ubożenie    ludności widoczne  w braku okrycia i obuwia u dzieci oraz drogie i trudne do zdobycia materiały piśmienne. Aby zapobiec tym ostatnim trudnościom w latach1942 – 1945 uruchomiono spółdzielnię uczniowską, prowadzono zbiórkę metalu, szmat, papieru i butelek. Szkoła sprowadziła sadzonki morwy w celu hodowli jedwabników. Starsze klasy w czasie wycieczki do lasu zorganizowały zbiór ziół, które suszono na strychu szkolnym. Od roku 1940/41 dla starszych dzieci prenumerowano pisemko „ Ster’’.  

20 października 1936 roku uruchomiono szkolną bibliotekę. Za korzystanie  z księgozbioru należało uiścić opłatę w wysokości 50 groszy. 

16 listopada 1953 roku otwarto przy szkole w Wiskitkach szkolną świetlicę. Była ona przeznaczona dla dzieci o trudnych warunkach domowych i mających trudności w nauce. W świetlicy dyżurowali dodatkowo nauczyciele w celu odrabiania prac domowych z uczniami  (1 – 1,5 godziny dziennie inna klasa).  Program wychowawczy szkoła realizowała w różnych formach m.in. przez wyświetlania bajek (15 luty 1936 rok), zabawy choinkowe oraz zabawy dochodowe dla biednych dzieci (20 stycznia 1938 rok).

7 maja 1938 roku odbyła się zabawa dla dorosłych, a dochód przeznaczony został na pierwszą w dziejach szkoły radiofonizację .

 Kalendarium

 • połowa XV w. – pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w  Wiskitkach
 • 1777 r. – pomyślna ocena pracy szkoły w wyniku wizytacji przez Komisję Edukacji Narodowej; w szkole kształceni są zarówno chłopcy i dziewczynki
 • 1796 – 1869 – istnienie szkoły elementarnej w domu prywatnym
 • 1849 r. – rozpoczęto budowę nowej szkoły/równolegle istniała druga szkoła ewangelicka /
 • 1914 – w Wiskitkach funkcjonuje szkoła trzyklasowa
 • 1923 – 1926 – organizowano dalsze klasy (czwarta, piątą, szóstą, siódmą)
 • 1926 – 1939 – istnieje jedna szkoła siedmioklasowa
 • 1934 – 1935 – kierownictwo szkoły obejmuje Edward Sokołowski
 • 1935 – otwarto świetlicę szkolną dla dzieci będących w trudnych warunkach domowych i z trudnościami w nauce
 • 1936 – uruchomiono bibliotekę szkolną
 • 1939 – 1945 – budynek szkolny zajęło wojsko, zajęcia lekcyjne przeniesiono do prywatnych domów i prowadzono tajne komplety na poziomie podstawowym i średnim
 • 1945 – powrót szkoły do dawnego budynku; kierownictwo szkoły obejmuje p. Janina Kraszewska
 • 1945 – 1946 – szkoła w Wiskitkach jest jedną z pięciu w powiecie stojącą na najwyższym poziomie nauki
 • 1957 – 1959 r – rozbudowa szkoły
 • 1966 – 1967r – w szkole zorganizowano klasę ósmą
 • 1967 r – w Wiskitkach powstał ośrodek ZHP
 • 1973 – 1974 r – reorganizacja szkolnictwa naterenie gminy Wiskitki
 • powstała Zbiorcza Szkoła Gminna
 • 1975 – 1976 r – reforma administracyjna kraju –szkoła podlega Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach
 • 1977- 1978  szkoła objęła powszechną opieką dzieci 6-letnie w Wiskitkach; oddano do użytku dom nauczyciela
 • 1982 – 1983 r – intensywne przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia Marii Kownackiej i wręczenie sztandaru w dniu 01 czerwca 1983r.
 • 1999 r. – reforma oświaty – powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa
 • 2017 r.  – reforma oświaty – powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa

 

 

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Wiskitkach Rights Reserved