foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Jestem malutki ludzik z plasteliny. Dlatego na imię mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie: oddzielny drewniany pokoik. Obok mnie, w drugim pokoju, mieszka tłuściutka, biała guma. Ta guma nazywa się myszka. A zaraz koło gumki mieszkają cztery błyszczące, ostre stalówki. A z drugiej strony, w długim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzoryk. Z początku nie wiedziałem jak się nasz dom nazywa. Teraz już wiem: piórnik.“

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiskitkach

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

   

 

 

  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Wiskitkach 
na lata 2017 - 2022


Spis treści

  1. Wstęp
  2. Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły
  3. Misja i wizja szkoły
  4. Wartości uznawane przez społeczność szkolną
  5. Model absolwenta
  6. Cele strategiczne
  7. Cele szczegółowe i zadania
  8. Główne kierunki działania dla poszczególnych etapów edukacyjnych
   1. I etap edukacyjny – klasy I – III
   2. II etap edukacyjny – klasy IV – VIII
   3. Klasy gimnazjalne
  9. Ewaluacja programu
  10. Załączniki programu
   1. Diagnoza problemów występujących w środowisku szkolnym
   2. Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach na dany rok szkolny
   3. Procedury i zasady reagowania w sytuacjach trudnych
   4. Kalendarz uroczystości
   5. Projekt ewaluacji na dany rok szkolny

Wstęp

Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju, umożliwianie mu osiąganie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej i duchowej na miarę jego możliwości. Zależy nam, aby uczniowie umieli prowadzić zdrowy styl życia, budować satysfakcjonujące relacje i współpracować z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o bezpieczeństwo własne i innych, dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, kierować się przyjętymi w szkole wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.

Profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki wychowania, które obejmują trzy obszary: wspieranie wychowanków
w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.
W naszych działaniach stosować będziemy profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich członków społeczności szkolnej, wskazującą
i selektywną do wybranych grup uczniów, po wcześniejszej corocznej diagnozie problemów i zagrożeń.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 1. przepisy prawa oświatowego,
 2. dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 3. propozycje rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące głównych kierunków pracy i problemów w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole i środowisku,
 4. diagnozę: sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami w szkole i środowisku oraz działalności uczniów w cyberprzestrzeni (załącznik nr 1),
 5. analizę czynników chroniących i czynników ryzyka (załącznik nr 1),przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Integralną częścią programu będzie opracowywany każdego roku plan pracy wychowawczo - profilaktycznej, obejmujący treści programu a także główne potrzeby wynikające z diagnozy środowiska szkolnego, jak również wnioski po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, analizy czynników chroniących i ryzyka oraz priorytety ministerialne i kuratoryjne.

Program będzie realizowany przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów przy udziale dyrekcji szkoły i nauczycieli specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz we współpracy z rodzicami uczniów, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną, a także z instytucjami  i organizacjami pozarządowymi.

 

Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)
 3. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz.1249)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych          i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach.

Misja i wizja szkoły

 Nadrzędną ideą Szkoły Podstawowej w Wiskitkach jest dobro ucznia. Celem działań placówki jest wspomaganie przez nauczycieli,
we współpracy  z rodzicami, wszechstronnego, integralnego rozwoju psychofizycznego ucznia, w warunkach poszanowania jego godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a równocześnie przygotowanie do odpowiedzialnego, zaangażowanego współdziałania z innymi na rzecz dobra wspólnego.

 Ustawowym zadaniem szkoły obok nauczania, jest wychowanie młodego człowieka. Współczesna edukacja stawia jako priorytet nauczanie wychowujące, toteż pełnienie ról jednocześnie nauczyciela i wychowawcy wymaga dużej elastyczności i stawiania czoła nowym wyzwaniom.

Nauczanie wychowujące opiera się na zasadach:

 1. Każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną.
 2. Każdy uczeń posiada niezbywalne prawo do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.
 3. Każdy uczeń jest osobą wolną, ale i odpowiedzialną.
 4. Każdy uczeń ma prawo do błędu.
 5. Każdy uczeń nosi w sobie wiele dobrego.
 6. Każdy uczeń jest istotą myślącą i czującą.
 7. Każdy uczeń ma prawo do godności i zachowania swojej intymności.
 8. Wychowanie jest współdziałaniem i współodkrywaniem.
 9. Wychowanie zakłada współpartnerstwo nauczyciela i ucznia oraz jego rodziców.
 10. W toku wychowania obie strony uczą się wzajemnie od siebie.
 11. Wychowanie obejmuje wszechstronny rozwój osoby ludzkiej.

Wartości uznawane przez społeczność szkolną

Wartości uznawane przez społeczność szkolną są wspólnie wybrane przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły:

 1. rodzina,
 2. przyjaźń,
 3. miłość,
 4. poszanowanie religii, tradycji, historii,
 5. szacunek i uznanie innych ludzi,
 6. tolerancja,
 7. otwartość na drugiego człowieka,
 8. uczciwość,
 9. nauka,
 10. zdrowie,

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej im Marii  Kownackiej w Wiskitkach to młody obywatel, który:

 1. jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe,
 2. ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,
 3. szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom,
 4. jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie korzysta ze ściąg ani podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada ani nie pomaga innym uczniom oszukiwać w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace domowe,
 5. jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów,
 6. jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia,
 7. jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do  ich zrealizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,
 8. reprezentuje kulturę osobistą:
  • przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole,
  • okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,
  • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
  • dba o wygląd.

Cele strategiczne

Cele strategiczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków  z ewaluacji wewnętrznej, wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej. 

Wybrano:

 1. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości.
 2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 3. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 5. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Cele szczegółowe i zadania

 Cele strategiczne  Cele szczegółowe  Zadania

Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości.

 Uczeń:

 1. umie nawiązywać i podtrzymywać relacje oparte
  na szacunku oraz współpracować w zespole,
 2. posiada podstawowe umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji : aktywne słuchanie, wyrażanie potrzeb, próśb, własnego zdania, prowadzenie rozmowy,
 3. umie radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami oraz uczuciami innych,
 4. zna normy i zasady obowiązujące w grupie oraz prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia i członka społeczności szkolnej.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej:

 1. doskonalą wzajemne relacje: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – pracownicy niepedagogiczni
 2. potrafią konstruktywnie rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami, aktywnie się słuchać
 1. Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach:
  • w oddziałach przedszkolnych, w klasie I i IV – zajęcia integracyjne
  • w pozostałych klasach przeprowadzenie zajęć dotyczących budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdów klasowych.
 2. Prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych dla uczniów w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.
 3. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych.
 4. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych koleżeństwu, pracy zespołowej.
 5. Tworzenie kontraktów klasowych w oparciu o ogólnoszkolne normy i zasady.
 6. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych.
 7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, szczególnie budowania relacji z uczniami i rodzicami.
 8. Doskonalenie współpracy rodzic – wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel - rodzic – pedagog.
 9. Organizowanie konsultacji nauczycieli dla rodziców.
 10. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez konsultacje, pomoc psychologiczno - pedagogiczną, warsztaty.
 11. Organizacja „Pikniku rodzinnego u Marii”.
 12. Prowadzenie diagnoz wychowawczo – dydaktyczno - środowiskowych

Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Uczeń:

 1. zna zasady zdrowego stylu życia
 2. dba o higienę osobistą i pracy umysłowej
 3. wie jak prawidłowo i zdrowo się odżywiać
 4. ma świadomość roli aktywności fizycznej w życiu człowieka w celu utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego
 5. rozwija postawę nastawioną na rozwiązania charakteryzującą się samoświadomością, wyobraźnią
 6. i kreatywnością.
 1.  Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 2. Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę” w klasach III.
 3. Realizacja programu „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 4. Organizowanie imprez szkolnych propagujących zdrowy styl życia „Piknik u Marii”, „Małe owocowe co nieco”.
 5. Realizacja programów: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”.
 6. Przygotowanie i realizowanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 7. Prowadzenie edukacji wśród rodziców na temat zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

 Uczeń:

 1. zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią, przestrzega obowiązujących norm zachowania,
 2. potrafi rozwiązywać problemy
  i konflikty bez agresji, wykorzystując negocjacje
  i mediacje,
 3. traktuje innych z szacunkiem,
 4. potrafi kontrolować swoje zachowanie, bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie,
 5. wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz gdzie uzyskać pomoc.
 1.  Zapoznawanie uczniów i rodziców oraz systematyczne przypominanie o obowiązujących w szkole normach społecznych oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania.
 2. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie.
 3. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy - negocjacje, mediacje.
 4. Stosowanie mediacji podczas rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
 5. Prowadzenie treningów radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami dla uczniów przejawiających agresywne zachowania.
 6. Prowadzenie elementów Treningu Pewności siebie dla uczniów doświadczających przemocy rówieśniczej.
 7. Prowadzenie spotkań dla uczniów mających problemy w zachowaniu.
 8. Prowadzenie edukacji prawnej dla uczniów w klasach VI.
 9. Organizowanie spotkań z policjantami, pracownikami Straży Pożarnej na temat bezpiecznych zachowań.
 10. Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.
 11. Przeprowadzenie  próbnej ewakuacji.
 12. Organizowanie zespołów wychowawczych w przypadku uczniów często sprawiających trudności wychowawcze.
 13. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom i rodzicom.
 14. Realizacja programów „Z bezpieczeństwem za pan brat” i „Zadowolony i bezpieczny czwartoklasista”.

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

Uczeń:

 1. angażuje się w działania wolontariatu szkolnego, samorządu uczniowskiego
 2. aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych na rzecz innych,
 3. rozwija empatię, umie adekwatnie reagować w sytuacji w sytuacji, gdy ktoś jest krzywdzony,
 4. aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych
  i gminnych, imprezach kulturalnych,
 5. zna historię i tradycje najbliższego regionu oraz kraju, buduje swoją tożsamość narodową. 
 1.  Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organizacja wolontariatu w szkole.
 3. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej.
 4. Wdrożenie systemu nagradzania uczniów za działalność społeczną.
 5. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 6. Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych i kulturalnych w szkole oraz wyjść na uroczystości gminne związane ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych.
 7. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej.
 8. Organizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach międzyszkolnych.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym
i zagrożeniom
w cyberprzestrzeni.

Uczeń:

 1. buduje swój system wartości,
 2. zna swoje zasoby, mocne strony oraz słabości, umie zachować się asertywnie,
 3. zna i rozwija swoje zainteresowania,
 4. zna zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni,
 5. umie podejmować decyzje, które gwarantują utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Rodzice i nauczyciele:

 1. posiadają aktualne i rzetelne informacje na temat substancji psychoaktywnych, zagrożeń występujących
  w cyberprzestrzeni,
 2. potrafią adekwatnie reagować w sytuacji eksperymentowania przez młodzież z substancjami psychoaktywnymi,
 3. potrafią skutecznie reagować w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia w sieci.
 1.  Realizowanie w każdym roku  godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom.
 2. Realizacja programu „Dlaczego stop narkotykom?” klasy VI.
 3. Przygotowanie w oparciu o diagnozę problemów i zagrożeń w środowisku szkolnym projektu profilaktycznego oraz jego realizacja w każdym roku szkolnym (profilaktyka wskazująca i selektywna).
 4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  poświęconych zwiększaniu samoświadomości uczniów oraz nauce zachowań asertywnych
  i podejmowania decyzji.
 5. Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w internecie.
 6. Przygotowanie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności.
 7. Organizowanie wycieczek, rajdów, konkursów szkolnych.
 8. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych oraz zawodach sportowych.
 9. Prowadzenie współpracy z instytucjami, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi.
 10. Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.
 11. Prowadzenie rozmów  z rodzicami w celu poszerzenia wiedzy na temat: prawidłowości  i zaburzeń rozwoju psychicznego oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych. Organizowanie szkoleń, warsztatów.
 12. Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna).
 13. Zachęcanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia z zakresu nowoczesnych działań profilaktycznych.
 14. Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji w przypadku pojawienia się zachowań ryzykownych.
 15. Propagowanie literatury z zakresu profilaktyki.
 16. Udział w obchodach „Dnia bezpiecznego Internetu”.

Główne kierunki działania dla poszczególnych etapów edukacyjnych

I etap edukacyjny - klasy I – III

Obszar Kierunki działań

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

 •  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji zachowań innych oraz własnych doświadczeń,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi,
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

Zdrowy styl życia - edukacja zdrowotna

 •  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych,
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej,
 • zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia,
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 Bezpieczeństwo uczniów

 •  znajomość i przestrzeganie norm społecznych, regulaminu szkolnego,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania emocji oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­łacjach życiowych,
 • kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych,
 • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach,
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

 •  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt
  z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci,
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji; inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia,
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów,
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną,
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom  w cyberprzestrzeni:

 •  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań,
 • kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów,
 • przeciwdziałania sytuacjom problemowym,

 

II etap edukacyjny - klasy IV - VII

  Obszar Kierunki działań
 Kl. IV  Kl. V  Kl. VI  Kl. VII  Kl. VIII

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna).

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań  i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Zdrowy styl życia
- edukacja 
zdrowotna

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości.

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie umiejętności wybierania aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

Bezpieczeństwo 
uczniów

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy  w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dostarczanie wiedzy  na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. Ukazywanie wartości patriotyzmu.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat). 

Rozwijanie samorządności.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

Angażowanie uczniów w działalność wolontariatu.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

Rozwijanie postaw patriotycznych.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny  i społeczeństwa. Angażowanie uczniów w działalność na rzecz pomocy innym.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Rozwijanie tożsamości narodowej.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

Kształtowanie umiejętności odkrywania własnego potencjału i rozwijania zainteresowań.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania  wła­snych cech osobowości.

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii  i samodzielności.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych .

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Klasy gimnazjalne

Obszar Kierunki działań

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenianie różnic zdań
  i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji,
 • kształtowanie umiejętności szukania inspiracji i rozwijanie własnej kreatywności,
 • rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa,
 • rozwijanie samorządności,
 • rozwijanie i umacnianie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowanie
  w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Zdrowy styl życia - edukacja zdrowotna

 • kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania
  i decyzje,
 • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości,
 • zachęcanie do dbałości o zdrowie psychiczne, wzmacnianie zdrowia fizycznego,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału,
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko – i długoterminowych.

Bezpieczeństwo uczniów

 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem podstaw negocjacji i mediacji,
 • rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,
 • utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych
 •        rozwiązań problemu.

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

 • popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu,
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy –
  wolontariat,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności,
 • umacnianie tożsamości narodowej,
 • rozwijanie dbałości o kulturę i dorobek narodowy.
Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 • rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego
  zaufania do osób poznanych w sieci,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśniczych i mediów na zachowanie,
 • poszerzanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków
  psychoaktywnych,
 • rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie,
 • przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym,
 • utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych
  rozwiązań problemu.

Ewaluacja Programu

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.          

Co roku zostanie przeprowadzona ewaluacja wybranego obszaru Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane metody zbierania informacji: analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad, ankiety.

Analiza zebranych danych posłuży doskonaleniu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych i ewentualnej modyfikacji Programu.

Ewaluacja całego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiskitkach zostanie przeprowadzona po pięciu latach.

 

Program do pobrania w formacie pdf.

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Wiskitkach Rights Reserved